2013 m. gruodžio 3 d., antradienis

Dienos citata

Apie atkaklumą, kuriuo pasižymi praktiškai visos kultūringos veiklos sritys:
 "Išlieka atkak­liausi. Kiekvienam kūrė­jui rei­kia daug ištver­mės. Ne tik tam, kad išleis­tum albumą. Reikia moty­va­ci­jos kurti toliau. Juk iš alter­na­ty­vios muzi­kos tu nei pra­gy­vensi, nei duoną val­gysi. Gali tai daryti savo ir kitų malo­nu­mui, turė­da­mas (ar ne) kokią nors misiją, rea­li­zuo­da­mas save, norė­da­mas gerinti Lietuvos muzi­kinę situ­aciją. Tačiau kai tenka suvokti, kad laiko ir ener­gi­jos sąnau­doms hono­ra­ras tik­rai nepri­lygsta, netgi prie­šin­gai, pačiam teks inves­tuoti gau­tas paja­mas iš kon­certų atgal į muziką, ne kiek­vie­nam kūrė­jui užtenka moty­va­ci­jos tai tęsti metų metus."

http://www.menoduobe.com/2013/04/interviu-su-gabriele-avaspo-pries-isleidziant-albuma-lieka-centimetras-iki-isprotejimo/

 
Blogger design by suckmylolly.com